All posts by Alena Jánková

– MAP IV

Naše organizace je zapojena do projektu MAP

Název projektu: Místní akční plán IV v ORP Třinec

Reg. č.: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008286

Období realizace: 1.12.2023 – 31.12.2025

https://map.trinecko.cz

– Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání-školné

Rada města při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace na své 42. schůzi konané dne 15. 4. 2024 usnesením č. 2024/1480 stanovila výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách měsíční úplatu ve výši:

550,- Kč/dítě

tato výše bude platná od 1. 9. 2024

(Plné znění stanovení úplaty najdete v sekci: Ke stažení)

– 25.4.2024 Den Země

V rámci této akce je možno také podpořit Soukromý azyl pro staré a nemocné pejsky Starouškov v Třinci – Osůvkách. Děkujeme

– Zápisy do MŠ

 • Zápisy do MŠ na školní rok 2024/2025 – sebou si přineste rodný list dítěte
 • Zápisy budou probíhat: v pondělí 6.5.2024 a v úterý 7.5.2024 v době od 7:00-15:00 hodin.
 • Děti budou přijímány do mateřské školy k celodennímu provozu na základě písemné žádosti rodičů, zákonných zástupců dítěte- kterou obdrží na místě zápisů nebo si žádost mohou připravit sebou ze sekce na webových stránkách: KE STAŽENÍ.
 • O přijetí rozhodne ředitelka MŠ na základě kritérií do 30 dnů od podání žádosti
 • Podle novely školského zákona č.561/2004 S., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách školy: www.ctyrlistek.skolky.info . V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly dne: 22. 5. 2024
 • Registrační číslo Vaši žádosti a dítěte vám bude přiděleno v den zápisu
 • O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
 • Před vydáním rozhodnutí se můžete vyjádřit k podkladům rozhodnutí a také máte právo nahlížet do spisu dle §38 odst.1, Správního řádu., a to do data21. 5. 2024 po telefonické dohodě s ředitelkou školy.
 • V den zápisu rodiče obdrží:

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE– vyplnit, potvrdit lékařem, podepsat a přinést do 17.5.2024

PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ– vyplnit až po přijetí dítěte (zjistíte 22.5.2024) a přinést do MŠ do 31.5.2024

INFORMACE PRO RODIČE-  S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM DÍTĚTE podle kterého si na webu najdete, zda Vaše dítě bylo přijato.

 • Veškeré informace o přijímání dětí a provozu mateřské školy Vám poskytne:

ředitelka mateřské školy: Bc. Alena Jánková (tel.: 558348025, 603945400)

zástupkyně ředitelky v plném rozsahu v nepřítomnosti je: Kapustková Monika

 • Další kontakty na MŠ: Školní jídelna   Tel.:  558 348 024

                                                  e-mail jídelny: jidelnatyrska@seznam.cz

                                                  e-mail MŠ:  ms.tyrska@volny.cz                                

Školné a stravné platí rodiče na měsíc dopředu. Platby probíhají ve dvou možnostech:

a) bezhotovostním převodem (stažením z účtu zákonného zástupce dítěte, tuto platbu provádí vedoucí jídelny po písemné dohodě)

b) hotově – vždy do 15. dne v měsíci- vedoucí školní jídelny na MŠ Tyrská 670, v době od

6:00 – 13:00 hodin !!!

O termínu výběru a termínu bezhotovostní platby jsou rodiče informováni prostřednictvím  vývěsek v šatnách a na webových stránkách školy. Částku jsou rodiče povinni uhradit do 15. dne v měsíci.

Stravné na školní rok 2024/2025 činí                             41,- Kč na den

Děti s odkladem školní docházky                                  44,- Kč na den

Školné                                                                          400,- Kč na měsíc

POZOR!! Školné určuje zřizovatel a může se jeho výše od září 2024 změnit!!

Školné se platí paušálně a je sníženo nebo prominuto zákonnému zástupci dítěte pouze:

 1. pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů (sníženo)
 2. během prázdninového provozu (sníženo)
 3. předškolním dětem a dětem s odkladem školní docházky (prominuto)
 4. prokáže-li zákonný zástupce pobírání sociálního příplatku nebo dávek pěstounské péče (promítnuto)

Provoz MŠ Tyrská je: 6:00 – 16:00 hodin.

Provoz na okolních MŠ Tyra, MŠ Ves, MŠ Guty je: 6:30 – 16:00 hodin.