All posts by jidelna

Vnitřní řád školní jídelny

Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace

1.Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování.

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Pokrmy jsou připravované výhradně z čerstvých surovin. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci „pitného režimu“, který zahrnuje čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, voda s citrónem, bylinkami. Nápoje jsou k dispozici v průběhu celého pobytu dítěte v zařízení, v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

2.Kategorie strávníků dle věku dítěte.

Podle vyhlášky o školním stravování jsou strávníci zařazování do skupin dle věku, kterého dosáhnou ve školním roce. Podle věkových skupin strávníků se stanovují finanční limity. V mateřské škole jsou dvě skupiny strávníků:

1.strávníci 3-6 let

2.strávníci 7-10 let

Z této vyhlášky vyplývá, že dítě v mateřské škole, které dosáhne v průběhu školního roku 7 let, platí již celý daný školní rok vyšší částku za stravu.

3.Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání.

V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti řídí podle následujícího základního stravovacího režimu:

08:30 – 09:00 přesnídávka

11:30 – 12:00   oběd

14:00 – 14:30   svačina

4. Cena stravného, včetně pitného režimu.

Děti 3 – 6 let

přesnídávka  7,-Kč

oběd              15,-Kč

svačina           6,-Kč

celkem           28,-Kč

Děti 7 – 10 let

přesnídávka  7,-Kč

oběd              17,-Kč

svačina           6,-Kč

celkem          30,-Kč

O způsobech a úhradě za stravovací služby informuje vedoucí školní jídelny.

5. Režim školního stravování.

Podle §122 zákona č.561/2004 Sb., školského zákona („Dětem v mateřských školách..se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve školském zařízení..“) a §4 ods.9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, má dítě nárok odebrat stravu pouze v době pobytu v zařízení, event.první den neplánované nepřítomnosti. Dítě, které má na daný den odhlášenou stravu a tudíž není řádně přihlášeno, nemůže stravu odebírat a v souvislosti s tím v mateřské škole pobývat.

Na základě právních předpisů zákona č.561/2004 Sb., (školského zákona) a vyhlášky č.107/2005, o školním stravování, mateřská škola je povinná poskytnout dítěti po dobu jeho pobytu stravu. Nepřihlášenému dítěti nelze poskytnout stravu na úkor ostatních strávníků.

6. Ukončení vzdělávání z důvodu neuhrazení platby za školní stravování.

V případě, že zákonní zástupci dítěte nedodržují opakovaně podmínky stanovené pro úhradu platby, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon.

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny:    pondělí – pátek  od 6,00 – 14,00 hod.

tel. číslo školní jídelny:    558 348 024

e-mail: jidelnatyrska@seznam.cz

 

V Třinci 31.8.2018

ředitelka školy            Bc. Roiková Alena                                                  vedoucí školní jídelny    Sikorová Pavlína