Blog

– 9.-10.5.2023 Zápisy do MŠ

 • Zápisy do MŠ na školní rok 2023/2024 – sebou si přineste rodný list dítěte
 • Zápisy budou probíhat: v úterý 9.5.2023 a ve středu 10.5.2023 v době od 7:00-15:00 hodin.
 • Děti budou přijímány do mateřské školy k celodennímu provozu na základě písemné žádosti rodičů, zákonných zástupců dítěte- kterou obdrží na místě zápisů nebo si žádost mohou připravit sebou ze sekce na webových stránkách: KE STAŽENÍ.
 • O přijetí rozhodne ředitelka MŠ na základě kritérií do 30 dnů od podání žádosti
 • Podle novely školského zákona č.561/2004 S., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách školy: www.ctyrlistek.skolky.info . V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly dne: 26. 5. 2023
 • Registrační číslo Vaši žádosti a dítěte vám bude přiděleno v den zápisu
 • O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
 • Před vydáním rozhodnutí se můžete vyjádřit k podkladům rozhodnutí a také máte právo nahlížet do spisu dle §38 odst.1, Správního řádu., a to do data: 25. 5. 2023 po telefonické dohodě s ředitelkou školy (za MŠ Tyrská) a s učitelkami (za MŠ Guty, Tyra, Ves).
 • V den zápisu rodiče obdrží:

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE– vyplnit, potvrdit lékařem, podepsat a přinést do 19.5.2023

PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ– vyplnit až po přijetí dítěte (zjistíte 26.5.2023) a přinést do MŠ do 31.5.2023

INFORMACE PRO RODIČE-  S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM DÍTĚTE podle kterého si na webu najdete, zda Vaše dítě bylo přijato.

 • Veškeré informace o přijímání dětí a provozu mateřské školy Vám poskytne:

ředitelka mateřské školy: Bc. Alena Jánková (tel.: 558348025, 603945400)

zástupkyně ředitelky v plném rozsahu v nepřítomnosti je: Kapustková Monika

 • Další kontakty na MŠ: Školní jídelna   Tel.:  558 348 024

                                                  e-mail jídelny: jidelnatyrska@seznam.cz

                                                  e-mail MŠ:  ms.tyrska@volny.cz                                

Školné a stravné platí rodiče na měsíc dopředu. Platby probíhají ve dvou možnostech:

a) bezhotovostním převodem (stažením z účtu zákonného zástupce dítěte, tuto platbu provádí vedoucí jídelny po písemné dohodě)

b) hotově – vždy do 15. dne v měsíci- vedoucí školní jídelny na MŠ Tyrská 670, v době od

6:00 – 13:00 hodin !!!

O termínu výběru a termínu bezhotovostní platby jsou rodiče informováni prostřednictvím  vývěsek v šatnách a na webových stránkách školy. Částku jsou rodiče povinni uhradit do 15. dne v měsíci.

Stravné na školní rok 2022/2023 činí                             37,- Kč na den

Děti s odkladem školní docházky                                  40,- Kč na den

Školné                                                                         400,- Kč na měsíc

Školné se platí paušálně a je sníženo nebo prominuto zákonnému zástupci dítěte pouze:

 1. pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů (sníženo)
 2. během prázdninového provozu (sníženo)
 3. předškolním dětem a dětem s odkladem školní docházky (prominuto)
 4. prokáže-li zákonný zástupce pobírání sociálního příplatku nebo dávek pěstounské péče (promítnuto)

Provoz MŠ Tyrská je: 6:00 – 16:00 hodin.

Provoz na okolních MŠ Tyra, Ves, Guty je: 6:30 – 16:00 hodin.