Blog

– Informace k momentální situaci Covidu

SOUČASNĚ PLATNÝ POSTUP KHS V PŘÍPADECH, KTERÉ MOHOU
V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19
VE ŠKOLÁCH NASTAT:
• Pokud je pozitivní dítě/žák/student, učitel
nebo jiný zaměstnanec školy – místně příslušná krajská hygienická stanice zahájí standardní epidemiologické šetření v ohnisku nákazy, individuálně posoudí riziko, posoudí dobu kontaktu a rozhodne o případné karanténě kontaktů
a o protiepidemických opatřeních, přičemž jeden nakažený neznamená automaticky nutnost uzavření celé školy.
• PCR pozitivní dítě/žák/student, učitel nebo jiný zaměstnanec školy – následuje izolace na dobu minimálně 10 dnů ode dne odběru, pokud nejsou přítomny klinické příznaky onemocnění covid-19. Pokud jsou přítomny klinické příznaky onemocnění covid-19, izolace trvá po dobu jejich výskytu (minimálně však 10 dnů ode dne odběru) a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy vymizely,
nebo pokud lze přetrvávající příznaky vysvětlit jinak. Izolace se ukončuje bez provedení PCR testu.
• U blízkých kontaktů nakaženého dítěte/žáka/studenta/učitele nebo jiného zaměstnance školy je minimální délka trvání karantény 10 dnů ode dne posledního kontaktu s nakaženým. U blízkého kontaktu bude do 5 dnů proveden PCR test, při jeho negativitě následuje další PCR test za minimálně 10 dnů po posledním kontaktu s nakaženým, v případě negativity testu dochází k ukončení karantény, při pozitivitě testu
je nutná izolace s ukončením výše uvedeným způsobem.
• Ochrany rizikových domácích kontaktů dětí/žáků/ studentů a zaměstnanců školy je nutné dosáhnout úpravou režimu v domácnosti – omezit blízký osobní kontakt, nošení roušky apod.
• Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví
• Zpracováno ke stavu ke dni 24. srpna 2020